សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី «សកម្មភាពអបអរទិវាវិទ្យុពិភពលោកឆ្នាំ២០២៤» តួនាទីស្នូល និងដ៏ចាំបាច់របស់វិទ្យុ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបុរាណ នាយុគសម័យឌីជីថល ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី «សកម្មភាពអបអរទិវាវិទ្យុពិភពលោកឆ្នាំ២០២៤» តួនាទីស្នូល និងដ៏ចាំបាច់របស់វិទ្យុ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបុរាណ នាយុគសម័យឌីជីថល ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន