សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ជូនសាធារណជនកុំអោយមានការភាន់ច្រលំ

សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖