សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ជុំវិញការបាក់ស្រុតច្រាំងស្ទឹងសង្កែ

សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ជុំវិញការបាក់ស្រុតច្រាំងស្ទឹងសង្កែ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖